• Privacy policy


  V.V. Krabbendijke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Krabbendijke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als voetbalvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Persoonsgegevens van onze leden worden door V.V. Krabbendijke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie rondom uitnodigingen of activiteiten;
  • Het indelen in teams;
  • Het plannen van wedstrijden en trainingen;
  • Het bijhouden van de financiële administratie;
  • Het bijhouden van de voetbalhistorie (in welk seizoen in welk team gespeeld).

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Lidmaatschap bij V.V. Krabbendijke.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalverenging Krabbendijke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adres;
  • Geslacht;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Telefoonnummer wettelijk vertegenwoordiger;
  • Emailadres wettelijk vertegenwoordiger;
  • Bankgegevens;
  • (pas)foto (voor op website);
  • KNVB-nummer.

  Uw persoonsgegevens worden door V.V. Krabbendijke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

  Persoonsgegevens van medewerkers worden door V.V. Krabbendijke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

  Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Voor deze doelstelling kan V.V. Krabbendijke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door V.V. Krabbendijke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

  Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door V.V. Krabbendijke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie rondom uitnodigingen of activiteiten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden bij V.V. Krabbendijke.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Krabbendijke de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door V.V. Krabbendijke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  Gedurende de looptijd van het uitvoeren van de vrijwilligerswerkzaamheden en daarna alleen in het verenigingsarchief voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

  Persoons- en of bedrijfsgegevens van sponsoren worden door V.V. Krabbendijke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

  Informatieverstrekking in de vorm van reclame-uiting en/of gerichte contacten.

  Grondslag voor deze persoons- en bedrijfsgegevens is het sponsorcontract of mondelinge overeengekomen afspraken. Voor deze doelstelling kan V.V. Krabbendijke de volgende persoons- en of bedrijfsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Bedrijfsnaam en logo;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door V.V. Krabbendijke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode:

  • Gedurende de looptijd dat men sponsor is en daarna alleen in het verenigingsarchief voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  Wij geven nooit persoons- en bedrijfsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij hebben alleen een verwerkersovereenkomst afgesloten met Sportlink. Met deze partij maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  V.V. Krabbendijke bewaart persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons- en bedrijfsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens V.V. Krabbendijke van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoons- of bedrijfsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als voetbalvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretaris@vvkrabbendijke.nl.

  Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Ook dit kan via de e-mail: secretaris@vvkrabbendijke.nl.

  Media, foto's etc.

  Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, bestuur, commissies of andere leden en vrijwilligers van de voetbalvereniging is niet altijd een probleem en is meestal goed bedoeld. Onze website / sociale media kanalen worden louter gebruikt voor aansprekende, enthousiasmerende en natuurlijk fatsoenlijke fotografie.

  Maar wat als een ouder klaagt over het plaatsen van een foto of video van zijn kind op de clubwebsite of op een ander mediakanaal? Vervelend, maar als voetbalvereniging zijn wij verplicht om gehoor te geven aan de klacht. Dit kun je doorgeven aan ons bestuur via: secretaris@vvkrabbendijke.nl

  Gebruik website / social media

  * V.V. Krabbendijke beheert de website www.vvkrabbendijke.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de voetbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, supporters, sponsoren, vrijwilligers en externe contacten en belangstellenden;

  * Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of één van onze social media-kanalen, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

  * Er worden geen foto’s en/of video’s van individuele kinderen geplaatst op de website van V.V. Krabbendijke als de ouders bezwaar hebben gemaakt.

  * Persoonsgegevens worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij V.V. Krabbendijke zoals leden van het bestuur, commissies en begeleiders en trainers van de teams en indien hier schriftelijk toestemming voor gegeven is.

  * Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met één of meerdere foto(’s) en/of video(’s),dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de betreffende foto(’s)en/of video(’s)te verwijderen;

  Maken van foto en video opnames

  – Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers of daartoe aangewezen personen.

  – Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
  1. wedstrijden en (officiële) toernooien;
  2. verenigingsactiviteiten;
  3. tijdens trainingen.

   

  Contactgegevens:

  Bestuur Voetbalverenging Krabbendijke

  Postadres: Rosierlaan 42, 4413 HD  Krabbendijke

  Contactpersoon AVG: Wilma Bakx- van Oosten, Secretaris

  E-mail: secretaris@vvkrabbendijke.nl