• Beste leden,
   
  We nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 11 november 2020 om 20:30 uur.
   
  Vooralsnog vindt de vergadering plaats in Dorpshuis De Meiboom. Mocht de overheid verscherpte maatregelen aankondigen dan zal de vergadering online worden gehouden. We houden u op de hoogte.
   
  Aanmelding voor deze vergadering is noodzakelijk. Dit kan t/m 4 november via secretaris@vvkrabbendijke.nl
   
  Datum: 11 november 2020
  Aanvang: 20:30 uur
  Locatie: Dorpshuis De Meiboom
   
  De Algemene Ledenvergadering in het dorpshuis is onder voorbehoud i.v.m. mogelijke aanscherping van de corona-maatregelen door de overheid.
   
  AGENDA
  1. Opening

  2. Mededelingen & Ingekomen stukken
   ● Ontwikkelingen Gemeente rondom uitbreiding/ verplaatsing complex.

  3. Notulen vorige vergadering

  4. Jaarverslag Technische zaken

  5. Jaarverslag Jeugdcommissie

  6. Jaarverslag Penningmeester

  7. Verslag Kascommissie

  8. Verkiezing Kascommissie

  9. Begroting 2020/2021

  10. Bestuursvoorstellen & bespreekpunten
   1. Voorstel financiële tegemoetkoming i.v.m. vroegtijdig beëindiging seizoen 2019-2020
   2. Aanpassing rookbeleid complex
   3. Gebruik muziekboxen op complex
   4. Vaststelling protocol benoeming erelid
   5. Aanpassing huishoudelijk reglement (art 18) i.c.m. art 14 statuten t.a.v. uitgaven Bestuur
   6. Loting vijfde teruggave investeerders zonnepanelen

   Eventuele andere agendapunten kunnen voor 4 november 2020 worden ingediend bij de secretaris via secretaris@vvkrabbendijke.nl. Conform statuten dient een punt ten minste door 5 leden te worden aangedragen om in de agenda opgenomen te kunnen worden. Hierbij tevens het verzoek om het agendapunt schriftelijk toe te lichten met argumenten.

  11. Voorstel tot benoeming erelid

  12. Verkiezing Bestuursleden

   1. Aftredend:
   ● Ineke Franje-Janssens (herkiesbaar per 30 juni 2020)
   ● Gertjan van Herwijnen (herkiesbaar per 30 juni 2020)
   ● Ard Brugge (herkiesbaar per 30 juni 2020)
   ● Frank Lobbezoo (herkiesbaar per 01 januari 2021)
   ● Kees Hoekman (herkiesbaar per 01 januari 2021)

   2. Toetredend:
   ● Jonique van Koeveringe (per 1 juli 2020)

  13. Rondvraag

  14. Sluiting